«بسم الله الرحمن الرحیم»

از امروز (چهار شنبه : 1394/10/16 ) ما عینکمون رو میزنیم تا شاید دنیارو یک رنگ ببینیم.

شاید...

شما هم بزنید !

به نفعتونه ها !!!

از ما گفتن بود